GRADUATE PROGRAMS

INTERNATIONAL AFFAIRS

About TU Law

ศูนย์รังสิต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต
 
 
ความเป็นมา
     คณะนิติศาสตร์  ศูนย์รังสิต  เป็นอาคารขนาด  9  ชั้น มีขนาดพื้นที 3,174 ตารางเมตร  ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มอาคารสังคมศาสตร์   ด้านทางออกประตูเชียงรากของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ลักษณะอาคารเป็นรูปตัว Y  เป็นอาคารที่ทำการรวมอยู่ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  โดยด้านหน้าอาคารคณะนิติศาสตร์มีอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์  ตั้งอยู่   ฝั่งตรงข้ามเป็นอาคารยิม 5  ส่วนทางด้านทิศตะวันตกของตัวอาคารอยู่ใกล้กับลานพญานาค และด้านหลังอาคารทิศเหนืออยู่ใกล้กับอาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์  สร้างเสร็จและเริ่มใช้งานตั้งแต่ภาค 1  ปีการศึกษา 2545  เป็นต้นมา
 
โครงสร้างของอาคาร
     คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต  เป็นอาคารที่ทำการสำนักงานเลขานุการคณะฯ เพื่อรองรับงานด้านการบริหารงานและจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ชั้นที่ 1 เป็นที่ตั้งของพื้นที่คอมมอนรูมสำหรับนักศึกษาได้นั่งพักผ่อนดูหนังสือ พบปะพูดคุยกัน และใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆโดยติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆให้กับนักศึกษา  เช่น ติดตั้งจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เนทไร้สาย  เครื่องกดน้ำดื่มสะอาด เครื่องสื่อมัลติมิเดีย และโทรทัศน์ขนาดใหญ่ ขนาด 52 นื้วสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย  และเป็นที่ตั้งของสำนักงานศูนย์นิติศาสตร์  ห้องขายหนังสือกฎหมายสำนักพิมพ์วิญญูชน  ห้องกิจกรรมนักศึกษา ห้องประชุมสำหรับนักศึกษา  ห้องเก็บของ และร้านขายเครื่องดื่มและอาหารว่าง 
ชั้น 2  เป็นที่ตั้งของสำนักงานเลขานุการคณะฯ  ประกอบด้วย ห้องเลขานุการคณะฯ  ห้องรับรองอาจารย์  ห้องงานบริการการศึกษา  ห้องงานบริหารและธุรการ  ห้องงานคลังและพัสดุ  ห้องงานประกันคุณภาพและงบประมาณ งานตรวจสอบภายใน ห้องงานธุรการศูนย์รังสิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรและควบคุมกล้องวงจรปิด  ห้องผลิตเอกสาร ห้องเก็บข้อสอบ  ห้องประชุมและสันทนาการ  
ชั้น 3  เป็นที่ตั้งของสำนักงานคณบดี ประกอบด้วยห้องทำงานคณบดี 1 ห้อง ห้องเลขานุการคณบดี 1 หัอง ห้องรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ จำนวน 5 หัอง ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องรับรอง 1 ห้องตลอดจนเป็นที่ตั้งของห้องบรรยาย  ขนาด 100 คน  1 ห้อง  ห้องบรรยาย ขนาด  50 คน 2 ห้อง 
ชั้น 4  เป็นที่ตั้งของห้องศาลจำลอง  ห้องประชุม ขนาด 80 ที่นั่ง และห้องบรรยายขนาด 50  คน  3 ห้อง  
ชั้น  5  เป็นที่ตั้งของห้องสมุดอิเล็กทรอนิก ประกอบด้วย  ห้องค้นคว้าข้อมูลโดย IT (ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา) 1 ห้อง   ห้องอ่านหนังสือเงียบ 1 ห้อง  ห้องสัมมนาย่อย (สำหรับนักศึกษาดูหนังสือเป็นกลุ่ม)  4 ห้อง ห้องที่ปรึกษากลาง  และห้องประชุมเล็ก ขนาด  4 – 6 คน   1 ห้อง
ชั้น  6 ,7 เป็นที่ตั้งของห้องรับรองอาจารย์และ ห้องพักอาจารย์  ชั้นละ   20 ห้อง
ชั้น  8,9  เป็นที่ตั้งของห้องรับรองอาจารย์และ ห้องพักอาจารย์  ชั้นละ  23 ห้อง
 
การจัดระบบการให้บริการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ศูนย์รังสิต
     นอกเหนือไปจากบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีให้กับนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดระบบการให้บริการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 4   ในด้านต่าง ๆ  ดังนี้
 
1. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  คณะนิติศาสตร์จัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจำที่ศูนย์รังสิต   เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาในด้านต่าง ๆ  ทั้งการจัดการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอคำแนะนำต่าง ๆ กับอาจารย์ที่อยู่ประจำที่ศูนย์รังสิต และอาจารย์จากท่าพระจันทร์ที่มาสอนที่ศูนย์รังสิตได้ ที่ห้องพักรับรอง หรือห้องพักอาจารย์  ชั้น  6,7,8,9  ตลอดจนจัดห้อง 512 ชั้น 5อาจารย์ที่ปรึกษากลางด้วย
 
2. สำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์  ศูนย์รังสิต   ประกอบด้วย  งานบริการการศึกษา  งานธุรการศูนย์รังสิต  งานบริหารและธุรการ  งานคลังและพัสดุ และงานประกันคุณภาพและงบประมาณ  งานควบคุมภายในเป็นหน่วยงานให้บริการงานด้านการจัดการเรียนการสอน  กิจกรรมนักศึกษา  และงานด้านธุรการต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ของคณะฯ ตั้งอยู่ที่อาคารที่ทำการคณะฯ  ชั้น 2
 
3. สำนักงานให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่aประชาชน  ศูนย์นิติศาสตร์  นอกจากการจัดตั้งสำนักงานให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน ที่คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์แล้ว   ศูนย์นิติศาสตร์ยังได้มีการขยายงานโครงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนมาที่ศูนย์รังสิต  เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน และการช่วยเหลือประชาชนทางอรรคดี ในเขตพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี  อยุธยา  นครนายก โดยจัดบุคลากรไว้คอยให้ปรึกษากฎหมายทุกวันในเวลาราชการ โดยตั้งอยู่ด้านในอาคาร ชั้น 1 
 
4.  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิก   ชั้น 5  ประกอบด้วย
4.1 ห้องอ่านหนังสือของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์  มีความจุประมาณ 
 50  ที่นั่ง  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนั่งอ่านหนังสือ  และค้นคว้าข้อมูลจากตำราหลักทางกฎหมายที่ใช้ประกอบการศึกษา  ตัวบท  คำพิพากษาฎีกา  และพจนานุกรรมที่จำเป็น  เอกสารดังกล่าวห้ามยืมออก  นักศึกษาสามารถใช้บริการยืมคืนได้ที่ห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย  
4.2  ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์   คณะนิติศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต  ได้เปิดให้บริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 เครื่อง  พร้อมครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง ที่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิค ชั้น 5 โดยได้กำหนดข้อปฎิบัติในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา  โดยไม่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมโปรแกรม ตลอดจนไม่บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่พิมพ์ลงในฮาร์ดดิสก์ และให้นักศึกษานำกระดาษมาเองหากประสงค์จะใช้เครื่องพิมพ์งาน  โดยคณะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องพิมพ์
4.3  ห้องสัมมนาย่อย  จำนวน 4 ห้อง สำหรับนักศึกษาขอใช้ดูหนังสือเป็นกลุ่มคณะ  โดยสามารถจัดอภิปรายถกเถียงกันในประเด็นข้อกฎหมายต่าง ๆที่ศึกษามาได้
 
5.  ห้องบรรยายและสัมมนา  ชั้น 3 และ 4  สำหรับใช้บรรยายวิชาสัมมนา และวิชาเลือกของคณะฯ  ตลอดจนการจัดประชุม  สัมมนา  บรรยายพิเศษ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา  โดยชั้น 3 ประกอบด้วย ห้องบรรยายขนาด 100 คน  1 ห้อง  ห้องขนาด 50 คน 2 ห้อง   และห้องขนาด  30  คน    และชั้น 4 ประกอบด้วย ห้องศาลจำลอง  ห้องบรรยาย ขนาด 50 คน 3 ห้อง
 
6.  ห้องกิจกรรมนักศึกษา  สำหรับการจัดทำกิจกรรมของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์กลุ่มต่าง ๆ โดยคณะได้จัดหาครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะประชุม บอร์ด ตู้เก็บเอกสาร พัดลมตั้งพื้น  ฯ  ให้กับกลุ่มนักศึกษาที่ทำกิจกรรม  ตั้งอยู่ชั้นที่ 1 ของอาคารที่ทำการของคณะ
 
7.  พื้นที่คอมมอนรูม ชั้น 1 โดยคณะฯได้ปรัปรุงพื้นที่ ชั้น 1 ให้เป็นพื้นที่คอมมอนรูม  เพื่อให้นักศึกษาได้นั่งพักผ่อนและดูหนังสือ ตอลดจนพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือกัน โดยได้จัดหาโต๊ะนั่งสำหรับนักศึกษา จำนวน 25 ตัว  และติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆให้กับนักศึกษา  เช่น ติดตั้งจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เนทไร้สาย  เครื่องกดน้ำดื่มสะอาด  เครื่องสื่อมัลติมิเดีย และโทรทัศน์ขนาดใหญ่ 52 นิ้ว สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย  
 
8. สวนหย่อม  โต๊ะสนามสำหรับนักศึกษา  คณะฯได้จัดทำสวนหย่อมพร้อมโต๊ะม้าหิน สำหรับการนั่งพักผ่อนและดุหนังสือของนักศึกษา ที่ชั้น 1  และบริเวณระเบียง ชั้น 2 โดยได้รับความอนุเคราะห์โต๊ะไม้สนามจากชมรมนิติศาสตร์  มธ.2503 บริจาคให้ จำนวน 10 ตัว
 
9. ร้านหนังสือกฎหมายวิญญูชน  คณะได้จัดให้มีร้านจำหน่ายหนังสือกฎหมาย และเอกสารประกอบเรียนที่ทางคณาจารย์ของคณะฯผลิตขึ้นมาเพื่อจำหน่ายให้กับนักศึกษาของคณะนิติศาสตตร์ ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่คอมมอนรูม ชั้น 1 
 
10. ร้านขายอาหารว่างและเครื่องดื่ม    คณะได้จัดให้มีร้านจำหน่ายขายอาหารว่าง และเครื่องดื่ม บริเวณคอมมอนรูม ชั้น 1 สำหรับให้บริการกับนักศึกษาและบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างอาคารคณะ  ชั้น 1 ติดกับห้องกิจกรรมนักศึกษา
 
 

[ กลับ ]