GRADUATE PROGRAMS

INTERNATIONAL AFFAIRS

About TU Law

ศูนย์ลำปาง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ลำปาง

     ปัจจุบันนี้มีผู้สนใจเรียนวิชากฎหมายมากมายและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งศูนย์กลางของการศึกษารวมอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  แต่คณะนิติศาสตร์ไม่สามารถรับผู้ที่สนใจจะศึกษาไว้จำนวนมากได้ จึงมีนโยบายขยายการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาคเพื่อเผยแพร่วิชากฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เป็นโครงการนำร่องสำหรับการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติต่อไป

     ในปี พ.ศ.2551 คณะฯ ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเพื่อเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ศูนย์ลำปาง  โดยจะเริ่มเปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2552  โดยการประชาสัมพันธ์การเปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ในเขตภาคเหนือหลายรูปแบบ อาทิ ป้ายคัดเอ้าท์ ป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ งาน Road Showกับศูนย์ลำปาง 17 จังหวัดภาคเหนือ การออกอากาศทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ จ.เชียงใหม่ ในรายการ “มองเมืองเหนือ” การประชาสัมพันธ์ลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น “คนเมืองเหนือ” และ “แมงมุม” ประชาสัมพันธ์ในโครงการ “จูงมือน้องสู่รั้ว มธ.” ณ ศูนย์รังสิตประชาสัมพันธ์บนหน้าจอตู้ ATM ของธนาคาร ประชาสัมพันธ์ลงบทความในหนังสือพิมพ์มติชน ประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนเว็ปไซต์ของคณะฯ และเว็บไซต์ของศูนย์ลำปาง

        ในปี พ.ศ.2552 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชานิติศาสตร์ไปยังภาคเหนือโดยเปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) เพื่อรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6จาก 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยแบ่งการเข้ารับคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ 2 แนวทาง คือ 1. การสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อคัดเลือก หรือระบบสอบตรง ซึ่งรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่อยู่ในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และระบบการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยระบบส่วนกลาง หรือAdmissions รวมทั้งสิ้นจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ 200 คน

        ปัจจุบัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้ย้ายสำนักงานจากตึกสิรินธรารัตน์ มายังอาคารเรียนรวม 5 ชั้นโดยได้ปรับปรุงห้องสำนักงานใหม่ชื่อว่า “สำนักงานบริหารคณะนิติศาสตร์”

        ปีการศึกษา 2555 จำนวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 784 คน เปิดครบทั้ง 4 ชั้นปี คณะนิติศาสตร์ มีห้องอ่านหนังสือคณะนิติศาสตร์ เป็นสวัสดิการสำหรับนักศึกษาใช้สำหรับการอ่านหนังสือ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ห้องศาลจำลอง สำหรับให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิธีพิจารณาคดีตามเนื้อหาการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และฝึกวิชาชีพนักกฎหมายและห้องพักอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์อยู่ชั้น 4 ของอาคารเรียนรวม 5 ชั้น

 

[ กลับ ]