GRADUATE PROGRAMS

INTERNATIONAL AFFAIRS

Academic Programs

ปริญญาตรี ภาคบัณฑิต

จุดมุ่งหมาย
          หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีความมุ่งหมายจะผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้กฎหมาย ทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคปฏิบัติ
ให้สามารถที่จะออกไปประกอบวิชาชีพทางกฎหมายแขนงต่างๆ ได้ โดยฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถใช้วิชากฎหมายให้ถูกต้อง
แก่กรณี รู้จักใช้เหตุผล เข้าใจในตัวบทกฎหมาย ทั้งในการตีความและเจตนารมณ์ของกฎหมาย

          ด้วยความมุ่งหมายดังกล่าวมาแล้ว คณะนิติศาสตร์ได้วางหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และความ
ต้องการของสถาบันต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งต้องอาศัยนักกฎหมาย เช่นตุลาการ อัยการ ทนายความ พนักงานฝ่ายปกครอง 

ตำรวจ นิติกร ผู้สอนในสถานศึกษา หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะรวมทั้งงานของรัฐวิสาหกิจและเอกชนด้วย โดยบัณฑิตจะเป็นผู้มีความรู้ทั้งในกฎหมายพื้นฐานต่างๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็น และจะเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในทางลึกหรือเฉพาะด้าน

 

ในกฎหมายสาขาใดสาขาหนึ่งมากขึ้น ควบคู่ไปกับการมีความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกด้วย


          นอกจากผลิตนักกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถทางกฎหมายแล้ว นักกฎหมายยังจะต้องประพฤติตนอยู่ในกรอบ
จรรยาบรรณ มีความหนักแน่น มั่นคง มีความสำนึกทางสังคม และรับผิดชอบในวิชาชีพนักกฎหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

1.  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ ยกเว้นสาขานิติศาสตร์ (นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในปี
การศึกษาที่สมัครสอบ สามารถสมัครได้) ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีมาแสดงอย่างครบถ้ว

นใน

 
วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
2.  มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.  ไม่รับพระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา ภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไทย
          การพิจารณาและวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นที่สุด และหากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิทันที หากได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและจะถอนชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา

วิธีการคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน 

วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก ประกอบด้วย

  • ความรู้ทั่วไป
  • ความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย
  • ย่อความ
  • เรียงความ

2. สอบสัมภาษณ์

จำนวนรับเข้าศึกษา
1.  จำนวนผู้สอบผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ปกติ 400 คน
2.  จำนวนผู้ที่ได้รับจัดสรรโควตาสำหรับผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐ 100 คน  โดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรรดังนี้
          2.1  ผู้ขอโควตาสำหรับผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐจะต้องสมัครสอบและเข้าสอบคัดเลือกเช่นเดียวกับผู้สมัครอื่นทั่วไป
          2.2  ผู้ขอโควตาจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ หรือสมาชิกรัฐสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น อันหมายความถึง สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบจ. และสมาชิกสภาเทศบาล
          2.3  ผู้ขอโควตาจะต้องแสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานขงอรัฐต้นสังกัดว่าการเข้าศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานนั้นๆ โดยต้องส่งหนังสือรับรองมายังคณะนิติศาสตร์ก่อนวันสอบข้อเขียน
          2.4  ผู้ขอโควตาจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อันได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร ซึ่งจะสามารถมาศึกษาได้อย่างสม่ำเสมอ
          2.5  ในการจัดสรรโควตา คณะนิติศาสตร์จะบวกคะแนนเพิ่มให้กับผู้ขอโควตาอีก 10 คะแนน ในชั้นของการตรวจคะแนนข้อเขียน
          2.6  ผู้ขอโควตา 100 คน ที่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนรวมของการสอบข้อเขียนกับคะแนนตามข้อ 2.5 เท่ากับหรือมากกว่าคะแนนการสอบข้อเขียนของผู้สอบผ่านการคัดเลือกคนสุดท้ายตามข้อ 1

ระบบการศึกษา
1.  จัดการศึกษาวิชากฎหมายที่สำคัญตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษ
2.  จัดการเรียนการสอนโดยการบรรยายในวันจันทร์ถึงวันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 17.30 - 20.30 น. และการสัมมนาในวันเสาร์  โดยใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา
3.  การศึกษาตามหลักสูตรนี้  นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 70% ของเวลาเรียนทั้งหมด

ระยะเวลาการศึกษา
          ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร  นักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา  เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคบัณฑิตมาครบ 6 ปีการศึกษานับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนของมหาวิทยาลัยแล้ว  นักศึกษาผู้ใดยังสอบไล่ได้ไม่ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์  นักศึกษาผู้นั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา

การวัดผลการศึกษา
          คณะนิติศาสตร์วัดผลการศึกษาสำหรับวิชาบังคับและวิชาเลือกในคณะนิติศาสตร์ด้วยระบบคะแนน  โดยแต่ละวิชามีคะแนนเต็ม 100 คะแนน  ซึ่งอาจแบ่งเป็นคะแนนทดสอบระหว่างภาคและคะแนนสอบไล่ประจำภาคตามที่ผู้สอนกำหนดโดยอนุมัติของคณบดี  นักศึกษาจะต้องสอบไล่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 60 ใน 100 จึงจะถือว่าสอบไล่ได้ในลักษณะวิชานั้นๆ


โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชาเฉพาด้าน รวม 88 หน่วย 30 วิชา ดังต่อไปนี้

น.100 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป 3 หน่วย
น.101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3 หน่วย
น.200 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป 3 หน่วย
น.201 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 3 หน่วย
น.202 กฎหมายลักษณะทรัพย์ 3 หน่วย
น.210 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป 4 หน่วย
น.211 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 4 หน่วย
น.230 เอกเทศสัญญา 1 3 หน่วย
น.231 เอกเทศสัญญา 2 3 หน่วย
น.232 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ 2 หน่วย
น.250 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 2 หน่วย
น.251 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3 หน่วย
น.260 ทักษะการใช้กฎหมาย : การค้นคว้า การเขียน และการนำเสนอ 3 หน่วย
น.280 ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี 2 หน่วย
น.300 กฎหมายลักษณะครอบครัว 3 หน่วย
น.301 กฎหมายลักษณะมรดก 2 หน่วย
น.330 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน - บริษัท 3 หน่วย
น.331 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน 3 หน่วย
น.332 กฎหมายลักษณะประกันภัย 3 หน่วย
น.350 กฎหมายปกครอง 1 2 หน่วย
น.351 กฎหมายปกครอง 2 3 หน่วย
 
น.381 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3 หน่วย
น.382 กฎหมายลักษณะพยาน 3 หน่วย
น.384 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3 หน่วย
น.390 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 4 หน่วย
น.450 กฎหมายแรงงาน 3 หน่วย
น.451 กฎหมายการคลังและการภาษีอากร 3 หน่วย
น.460 นิติปรัชญา 1 3 หน่วย
น.461 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2 หน่วย
น.462 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 3 หน่วย
น.491 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3 หน่วย

อัตราค่าธรรมการศึกษา

1. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 400 บาท
2. ค่าจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา    
    2.1 ภาคการศึกษาภาคปกติ หน่วยกิตละ 1,000 บาท
    2.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิตละ 1,000 บาท
    2.3 การสอบไล่แก้ตัว วิชาละ 500 บาท
3. ค่าบำรุงสุขภาพ ภาคการศึกษาละ 125 บาท
4. ค่าบำรุงกีฬา ภาคการศึกษาละ 200 บาท
5. ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา ภาคการศึกษา 200 บาท
6. ค่าบำรุงห้องสมุด ปีการศึกษาละ 2,000 บาท
7. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ 450 บาท
8. ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการเครือข่าย ปีการศึกษาละ 1,600 บาท
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา ภาคการศึกษาละ 2,400 บาท
10. ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา กรณีลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ 300 บาท
11. ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษากรณีถูกลงโทษให้พักการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,200 บาท
12. ค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาภายหลังถูกถอนชื่อตามข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยวินัยนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,200 บาท
13. ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษา 1,000 บาท
14. ค่าใบรับรองผลการศึกษา (ฉบับละ) 50 บาท
15. ค่าเอกสารในการจดทะเบียนศึกษารายวิชา   บาท
    15.1 ภาคแรกที่เข้าศึกษา 200 บาท
    15.2 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 20 บาท
    15.3 ภาคฤดูร้อน ภาคละ 10 บาท
16. ค่าปรับในการจดทะเบียนล่าช้า วันละ 45 บาท

 

Download ระเบียบการสมัคร