GRADUATE PROGRAMS

INTERNATIONAL AFFAIRS

Contact Us

  • รางวัล Second Honourable Submission (Prosecutor)

    ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มธ. คว้ารางวัลSecond Honourable Submission (Prosecutor) more...
  • เปิดรับสมัครเข้าอบรมสำหรับพยาบาล รุ่น 2

    จัดโดย ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มธ. และคณะพยาบาลศาสตร์ มธ. วันที่ 2 มิ.ย. – วันที่ 6 มิ.ย.57 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร more...
  • เชิญร่วมงานสัมมนาเรื่อง “อำนาจตุลาการกับสถานการณ์ทางการเมือง”

    เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัยวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557 ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (ห้อง LT.1) คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ more...

PR News

เปิดรับสมัครเข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน

รุ่นที่ 36 เปิดอบรมระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2556 – วันที่ 14 กันยายน 2556
รุ่นที่ 37 เปิดอบรมระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2556 – เดือน กุมภาพันธ์ 2557
 
โดยใช้เวลาอบรมรุ่นละเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน ในแต่ละสัปดาห์จะอบรม ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันพุธ) วันละ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 17.30-20.30 น. และวันเสาร์วันละ 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. แบ่งเป็นดังนี้
 
1. การอบรม จานวน 180 ชั่วโมง
 
2. การดูงาน จานวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ดูงาน ณ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จานวน 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
ครั้งที่ 2 ดูงาน ณ สานักงานศาลปกครอง
จานวน 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
ครั้งที่ 3 ดูงาน ณ สานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
จานวน 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
 
3. การสัมมนาต่างจังหวัด จานวน 1 ครั้ง ( 2 วัน)
 
4.การทดสอบผู้เข้ารับการอบรมทั้งก่อนเข้ารับการอบรมและหลังจากอบรมทุกรายวิชา
 

« Back News List